Закони и одлуке који се примењују у раду ЈП „Урбанизам“ Панчево

Републички закони*

 • Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011,121/2012,42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 i 145/2014)
 • Закон о јавним путевима („Сл. лист РС“ број, 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012, 104/2013)
 • Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ број, 29/78, 39/85, 45/89-одлука УС, 57/89, „Сл. лист СРЈ“ број. 31/93, „Сл. лист СЦГ“ број, 1/2003-уставна повеља)
 • Закон о основама својинско правних односа („Сл. лист СФРЈ“, број 6/80, 36/90, „Сл. лист СРЈ“ број 29/96, Сл. гласник РС“ број 115/2005)
 • Закон о експропријацији (Сл. гласник РС“ број 53/95, „Сл. лист СРЈ“ број, 16/2001-одлука УС, „Сл. гласник РС“ број, 20/2009 и 55/2013-одлука УС)
 • Закон о енергетици („Сл. лист РС“ број, 84/2004, 57/2011, 80/2011-испаравка, 93/2012 и 124/2012)
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ број, 80/2002, 84/2002-исправка, 23/2003,исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005-др.закона, 62/2006-др.закона, 61/2007, 20/2009,72/2009-др.закона, 53/2010, 101/2011, 2/2012-исправка, 93/2012, 47/2013, 108/2013 и 68/2014)
 • Закон о стечају („Сл. лист РС“ број 104/2009, 99/2011-др.закона, 71/2012-олука УС и 83/2014)
 • Закон о буџетском систему („Сл.лист РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка и 108/2013)
 • Закон о јавној својини (Сл. гласник РС“ број, 72/2011, 88/2013 и 105/2014)
 • Закон о јавним набавкамa („Сл. лист РС“ 124/2012)
 • Закон о становању („Сл. гласник РС“ број, 50/92, 76/92, 84/92-исправка, 33/93, 53/93, 67/93, 46/95, 16/97, 46/98, 26/2001,101/2005-допуна закона и 99/2011)
 • Закон о основним своинско правних односа („Сл. лист СФРЈ“ 6/1980, 36/1990, „Сл. лист СРЈ“ 29/1996, „Сл. гласник РС“, 115/2005-др.закон
 • Закон о хипотеци („Сл. гласник РС“ 115/2005)

Градске одлуке*

 • Одлука о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта (“Сл.лист града Панчева” бр.10/2010, 4/2011, 33/2011, 2/2012, 5/2012 и 24/2013)
 • Одлука о улицама, општинским и некатегорисаним путевима (“Сл.лист града Панчева” бр. 5/2014)
 • Одлука о пословном, магацинском простору и гаражама града Панчева (“Сл. Лист града Панчева “бр. 15/2014)
 • Одлука о располагању становима општине Панчево („Сл. лист града Панчева“ бр. 26/2011-пречишћен текст)
 • Одлука о мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског  земљишта (“Сл.лист града Панчева” бр. 02/2014)
 • Одлука о постављању мањих монтажних, покретних и других објеката привременог карактера на површинама јавне намене (“Сл.лист града Панчева” бр. 02/2014 пречишћен текст)
 • Одлука о привременом уступању  неизграђеног јавног грађевинског земљишта за привремено постављање монтажних гаража (“Сл.лист општине Панчево” бр.2/2005, 19/2005, 27/2005-др.одлука, 27/2005-др.одлука, 29/2006, 14/2007, 19/2007, „Сл. листграда Панчева“ бр. 16/2008, 26/2009, 25/2010,04/2013, 13/2013 и 24/2013)
 • Одлука о мерилима, висини, начину и роковима плаћања накнаде за коришћење грађевинског земљишта (”Сл.лист града Панчева бр. 26/2011, 38/2012)
 • Одлука о висини накнаде за коришћење улица, општинских и некатегорисаних путева на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 03/2014)
 • Одлука о давању у закуп атељеа („Сл. лист града Панчева“ бр. 15/2014)
 • Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији града Панчева („Сл. лист града Панчева“ бр. 04/2012-пречишћен текст)
 • Oдлука о обезбеђивању јавног осветлења („Сл. лист града Панчева“ бр. 18/2013 и 06/2014).

________

*СТРАНИЦА У РЕКОНСТРУКЦИЈИ!