ЈН А56/2015 – Израда пројектно-техничке докуменатције за реконструкцију термомашинских инсталација