17.) ЈН А3/2019 – извођење грађевинско-занатских радова у циљу текућег одржавања ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева 4, и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ У ЦИЉУ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈП «УРБАНИЗАМ»   ПАНЧЕВО И  ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА  – НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда  је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,  дана 01.04.2019. године  у 11,00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.
Ако дан истека рока пада у нерадни дан, рок истиче првог радног дана у 11,00 часова.
Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 01.04.2019. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева 4.