26.) ЈН А10/2018 – Инвестиционо одржавање зграде ЈП „Урбанизам“ Панчево

Подношење понуда:

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева бр. 4, Панчево и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком:

ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 17.09.2018. године у 11,00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.

 

Ако дан истека рока пада у нерадни дан, рок истиче првог радног дана у 11,00 часова.

 

Отварање понуда:

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 17.09.2018. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева бр. 4, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.