36.) ЈН Б21/2017 – Осигурање имовине и лица за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева бр. 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније до 07.02.2018.  године у   13.00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 07.02.2018.  године у 13.30   часова у ЈП „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева бр. 4, Панчево, уз присуство овлашћених представника понуђача.