JН А3/2017 – Одржавање хигијене у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Предмет јавне набавке услуга је одржавaње хигијене у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама.

Опис предмета јавне набавке: услуге – ознака из општег речника набавке:

90911200 – услуге чишћења зграда.

 

Јавна набавка се спроводи ради закључења оквирног споразума.

 

Оквирни споразум се закључује на период од дана закључења (оквирно од 23.12.2017. године) до 31.12.2018. године.

 

Оквирни споразум закључује се између једног Наручиоца – JП „Урбанизам“ Панчево и једног понуђача.