Jaвне набавке

ЈН-A32/2014-РАДОВИ-израда пројекта и извођење радова на периодичном одржавању просека улице Пелистерске у Панчеву-по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

РОК ИСТИЧЕ 08.04.2014. године

ЈН-A25/2014-РАДОВИ-наставак радова на санацији здравствене станице „Банатски Брестовац“ у Ба

РОК ИСТИЧЕ 07.04.2014. године

ЈН-A39/2014-УСЛУГЕ-израда Пројекта изведеног стања хале „Багремар“ у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ 07.04.2014. године

ЈН-A46/2014-ДОБРА-набавка електричне енергије за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево, за оквирни период oд априла 2014. године до 31.07.2014. године – потпуно снабдевање.

РОК ИСТИЧЕ 07.04.2014.године РОК СЕ ПРОДУЖАВА ДО 22.04.2014. године

JН-Б12/2014-ДОБРА-набавка теренског возила за потребе ЈП „Дирекција“ Панчево.

рок истиче 13.03.2014. године

ЈН A31/2014-РАДОВИ-инвестиционо одржавање канализационе мреже и санитарних чворова у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Панчеву.

РОК ИСТИЧЕ: 31.03.2014.