Jaвне набавке

ЈН Б2/2020 – УСЛУГЕ – Пружање здравствене заштите у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама (за оквирни период март 2020. године – 31. децембар 2021. године)

ЈН Б2/2020 – Пружање здравствене заштите у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама (за оквирни период март 2020. године – 31. децембар 2021. године)   РОК ИСТИЧЕ 05.02.2020. године

1.) ЈН Б1/2020 – УСЛУГЕ фиксне и мобилне телефоније за потребе Јавног предузећа «Урбанизам» Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН Б1/2020 –   услуге фиксне и мобилне телефоније за потребе Јавног предузећа «Урбанизам»  Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама  (ради закључења оквирног споразума)   РОК ИСТИЧЕ 03.02.2020. године   Оквирни споразум се закључује на период од 01.04.2020. године до 31.03.2022. године

26.) ЈН Б7/2019 – Набавка службеног аутомобила за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП «Урбанизам», Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА СЛУЖБЕНОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА – НЕ […]

о1-811/2019 – Набавку и монтажа мобилијара и набавка и замена неупотребљивих елемената мобилијара испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуду је потребно доставити у затвореној коверти са напоменом: „Понуда за набавку и монтажу мобилијара и набавку и замену неупотребљивих елемената мобилијара испред Дечијег одмаралишта на Дивчибарама – не отварати“- НАБАВКА НА КОЈУ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈУ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА на адресу Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 поштом или лично на писарницу […]

25.) ЈН Б14/2019 – Текуће поправке и одржавањe намештаја за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

ЈН Б14/2019 – Текуће поправке и одржавањe намештаја за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ 17.10.2019. године

24.) ЈН Б13/2019 – Текуће одржавање санитарних чворова у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

ЈН Б13/2019 – Текуће одржавање санитарних чворова у дечијем одмаралишту на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ 30.07.2019. године

23.) ЈН Б11/2019 – Текуће одржавање санитарних чворова у дечијем одмаралишту на Дивчибарама

ЈН Б11/2019 – Текуће одржавање санитарних чворова у дечијем одмаралишту на Дивчибарама   РОК ИСТИЧЕ 04.07.2019. године    

22.) ЈН Б10/2019 – УСЛУГЕ – Систематски прегледи запослених у ЈП «Урбанизам» Панчево

ЈН Б10/2019 – систематски прегледи запослених у ЈП «Урбанизам» Панчево   РОК ИСТИЧЕ 28.06.2019. године

21.) ЈН Б6/2019 – Набавка текстилне галантерије за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Редни број јавне набавке добара мале вредности за текућу годину је ЈН Б6/2019.   Предмет јавне набавке је набавка текстилне галантерије за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама.   Oпис предмета јавне набавке – добра ОРН – 19200000 – тканине од текстила и сродни производи, 19260000 – текстил.

20.) ЈН Б9/2019 – Набавка професионалне судо машине за потребе Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП «Урбанизам», Карађорђева број 4, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ПРОФЕСИОНАЛНЕ СУДО МАШИНЕ ПОТРЕБЕ ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА – НЕ […]

19.) ЈН Б8/2019 – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б8/2019 – Набавка рачунара и рачунарске опреме за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево Рок за достављање понуда је 12.04.2019. године до 11.00 часова. Јавно отварање понуда је 12.04.2019. године у 11.30 часова, у просторијама ЈП „Урбанизам“ Панчево, у Панчеву,  ул. Карађорђева бр. 4, канцеларија бр. 107.

18.) ЈН Б4/2019 – добровољно осигурање запослених у ЈП „Урбанизам“ Панчево

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 18.03.2019.         године у 11.30   часова у ЈП „Урбанизам“, Карађорђева бр.4, Панчево.

17.) ЈН А3/2019 – извођење грађевинско-занатских радова у циљу текућег одржавања ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева 4, и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ У ЦИЉУ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ЈП «УРБАНИЗАМ»   ПАНЧЕВО И  ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА  – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда  је 30. дан […]

16.) JН Б3/2019 – Ангажовање књиговодствене агенције за потребе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ –AНГАЖОВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО,  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА   – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда је 8. […]

15.) JН Б5/2019 – Одржавање електроинсталација у ЈП „Урбанизам“ Панчево и у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама

Подношење понуда: Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ – ОДРЖАВАЊЕ EЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У  ЈП «УРБАНИЗАМ» ПАНЧЕВО И У ДЕЧИЈЕМ ОДМАРАЛИШТУ НА ДИВЧИБАРАМА  – НЕ ОТВАРАТИ“ Крајњи рок за достављање понуда […]