Планирани Радови

МЗ Иваново – Појачано одржавање улице И.Л.Рибара

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 168м ширине 4,0м.

Пројектно техничка документација реконструкције коловоза ОП5 12.7 км Надел-Долово

Реконструкција општинског пута ОП5 од државног пута првог Б реда број 14 (Панчево – Ковин) до насеља Долово у дужини од 12,7км. Пројектом је предвиђено проширење постојећег пута и његово комплетно пресвлачење. Планирана средства предвиђена су за плаћање пројектно техничке документације и трошкова прибављања сагласности на пројектно техничку документацију, односно добијања дозволе

МЗ Долово – Појачано одржавање улице Победе

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са калдрмисаним коловозним застором у дужини од 1070м

Пројектно-техничка документација изградње паркинга код Евангелистичког гробља

Изградња саобраћајног прикључка и изградња паркинг простора код Евангелистичког гробља у Панчеву.

Замена семафора и семафорског уређаја на раскрсници улица Првомајска и Жарка Зрењанина у насељеном месту Панчево

Предвиђена је израда пројекта и извођење радова на замени семафорског уређеја и комплетне семафорске опреме ради повећања проточности возила и увећања безбедности саобраћаја. Предвиђено је постављање ЛЕД семафорске опреме због мале потрошње електричне енегрије у процесу експлоатације

Израда пројектно техничке документације за радове на саобраћајницама и јавном осветљењу у улици Цара Лазара

Пројекат садржи реконструкцију постојећих тротоара, пешачких стаза, изградњу паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и кишне канализације (сливника). Пројектом је предвиђена саобраћајница ширине 7,0м у дужини 1380м.

Израда пројектно техничке документације за реконструкцију улице 7. јула

Пројекат садржи реконстукцији саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, бициклистичких стаза, јавне расвете и изградња кишне канализације. Изградња колектора кишне канализације у ул. 7. Јула представља основ за решење површинских вода дела насеља Стрелиште. Укупна дужина улице је 780м.

Израда пројектно техничке документације за изградњу и реконструкцију улице Јосифа Маринковића

Пројекат садржи реконстукцији саобраћајнице, постојећих тротоара, пешачких стаза, изградња паркинга, јавне расвете и изградња кишне канализације. Укупна дужина улице је 500м

Уређење и редовно одржавање спортско рекреативних терена на територији града Панчева са насељеним местима

Средства су намењена за одржавање спортских терена који се налазе на јавној површини, који се не налазе у саставу основних и средњих школа и које се не налазе под управљањем јавно комуналних предузећа.

МЗ Старчево – Појачано одржавање Вршачке улице

Пројектом је предвиђено проширење постојећег коловоза и пресвлачење коловоза асфалтом у дужини 135м.

МЗ Старчево – Појачано одржавање Ритске улице

Пресвлачење постојеће калдрме асфалтом у Ритској улици у дужини од 400м

МЗ Старчево – Израда пројекта уређење Трга Неолита III фаза

Предвиђена је израда пројекта реконстукције парка у центру МЗ Старчево, уређење пашачих стаза и јавне расвете са израдом урбаног мобилијара.

МЗ Качарево – Периодично одржавање тротоара у улици Народног Фронта – десна страна од поште до улице Цара Лазара

Проширење постојећег тротоара и поплочавање префабрикованим бетонским елементима у дужини од 670м.

МЗ Иваново – Ојачање коловоза улице Петефи Шандора

Пресвлачење асфалтом постојећег коловоза са туцаничким коловозним застором у дужини од 170м ширине 4,0м.

Изградња и реконструкција улице Змај Јовина (од улице Омладинске до улице Вука Караџића) са паркингом, у Јабуци – изградња паркинга поред школе

Предвиђена је изградња око 20 паркинг места испред школе у улици Змај Јовина у Јабуци.