Изведени радови

Реализација радова на објекту Дечијег одмаралишта на Дивчибарама

Реализација радова на предметном објекту спроведена је кроз четири уговора: Први уговор, представљају радови који су спроведени у циљу легализације објекта, а обухватили су све радове које је било неопходно спровести како би објекат био уподобљен са Законом о Планирању и Изградњи и како би био омогућен технички преглед објекта и употребна дозвола за одмаралиште. […]

ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова у основној школи „Јован Јовановић Змај“ у Панчеву, од приземља до трећег спрата школе (три ученичка и један наставнички). Сваки санитарни чвор је обухватио по три ВЦ кабине и један умиваоник као и по један умиваоник у ходнику на сваком етажу. Извршена је замена дотрајалих инсталација водовода и канализације, као и […]

ШОСО“Мара Мандић“ Панчево – замена монтажог објекта радионичке зграде

Како би се настава нормално одвијала,у сарадњи са Градом Панчевом а на апел ШОСО „Мара Мандић“, ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ спровела је радове на замени дотрајалог и нефункционалног монтажног објекта радионичке зграде ове школе у циљу побољшања услова и квалитета извођења практичне наставе. Самим радовима предходило је низ радњи које су морале […]

Амбуланта „Качарево“ – МЗ „Качарево“

Текуће одржавање АМБУЛАНТЕ У КАЧАРЕВУ замена спољне столарије, молерско фарбарски радови, замена подних облога и радови у санитарним чворовима

Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“ Панчево – инвестиционо одржавање

Инвестиционо одржавање санитарних чворова у приземљу и на спрату школе. У приземљу је урађено укупно четири тоалета (два ученичка и два наставничка). На спрату су урађена два ученичка санитарна чвора. Вршена је замена дотрајалих инсталација водовода и канализације, као и постављање нових керамичких плочица. Такође,урађена је и замена комплетних санитарија у свим тоалетима а поред […]

Рестаураторски и конзерваторски радови на споменику „Крст са Велике Пијаце“ на Тргу Краља Петра I у Панчеву

Здравствена станица у Долову

Израда експертизе од стране овлашћених организација којом ће се испитати статичка стабилност објекта и носивост околног терена за потребе објекта.

Машинска школа"Панчево" Панчево

Радови на изради хидро и термоизолације крова.

ОШ"Бранко Радичевић" Панчево

Инвестиционо одржавање канализационе мреже и ђачких тоалета.

ОШ"Исидора Секулић" Панчево

Радови на изради термо и худроизолације дела крова на објекту школе.

Објекат ЈП"Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6

Замена дотрајалих прозора

Објекат ЈП"Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6

Текуће одржавање крова у двориштном делу објекта.

Објекат ЈП"Дирекција" Панчево у Змај Јовиној 6.

Инвестиционо одржавање постојећих санитарних чворова.

ОШ «Јован Јовановић Змај» Панчево

реконструкција подова, замена фасадне столарије, реконструкција санитарних чворова, замена фасадне столарије , изградња фискултурне сале

Објекат у улици Војводе Радомира Путника бр.7

санација крова и кровног покривача, сечење фасадних зидова и постављање хидроизолације као и потпуна санација фасаних зидова предметног објекта