Израда пројектно-техничке документације за инфраструктурно опремање северне индустријске зоне

Израда Техничке документације за изградњу саобраћајног прикључка и за трошкове накнаде за Ревизиону комисију, израда Техничке документације побољшања укрсног места (изградњу раскрснице са кружним током саобраћаја) и израда Пројекта за изградњу дела зонских саобраћајница.
Израда Техничке документације прикључка „северне индустријске зоне“ на државни пут другог А реда број 130 и израда пројекта за две сервисне саобраћајнице унутар зоне, је основ за прву фазу изградње – инфраструктурног опремања Северне индустријске зоне.