ЈН А100/2014 – РАДОВИ – Израда пројекта изведеног објекта и извођење радова – Амбуланта у Долову

Предмет јавне набавке радова је пројекат изведеног објекта – главни пројекат који се израђује за потребе прибављања грађевинске дозволе у поступку легализације са описом, предмером и предрачуном потребних радова које треба извести.објекат је амбуланта у Долову.пројектовање је са извођењем радова –„ инжињеринг систем“

Опис предмета јавне набавке – ознака из општег речника набавке:
71220000;