ЈН А106/2014-РАДОВИ-Замена монтажног објекта – СОШО "Мара Мандић" у Панчеву – инжењеринг систем

Опис предмета јавне набавке: грађевински радови – ознака из општег речника набавке: 44211000;
Природа радова:
-замена монтажног објекта-рушење и изградња монтажног објекта по инжењеринг систему „кључ у руке“;
Обим радова:
-рушење дотрајалог монтажног објекта и на истом месту са истим габаритним димензијама поставља се нови, такође монтажни објекат, са свим потребним инсталацијама осим инсталација централног грејања. Претходно је потребно израдити пројекат рушења дотрајалог монтажног објекта и пројекат изградње новог монтажног објекта. Тражи се инжењеринг систем, у свему према пројектном задатку који је саставни део конкурсне документације;
Место извођења радова: Основна школа „Мара Мандић“ у Панчеву.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41 и 43, Грана 41.2 и 43.1, Група 41.20 и 43.11

КРАЈЊИ РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 09.02.2015. ДО 13.00 ЧАСОВА, А ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 09.02.2015. ГОДИНЕ У 13.30 ЧАСОВА
Процењена вредност јавне набавке је 6.750.000,00 динара без пореза на додату вредност