ЈН А121/2015-УСЛУГЕ-Израда техничке документације за реконструкцију објекта "Црни магацин" у МЗ Старчево

Предмет јавне набавке су услуге-пројектно-техничка документација за реконструкцију објекта „Црни магацин“ у МЗ Старчево.

Опис предмета јавне набавке – услуге – ознака из општег речника набавке:
71221000 – архитектонске услуге за зграде.

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 05.10.2015. године, у 13.00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 05.10.2015. године у 13,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јовина број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача.