ЈН А122/2015-РАДОВИ-Накнадни радови на појачаном одржавању улице Вршачке у Старчеву

Предмет јавне набавке су радови-накнадни радови на појачаном одржавању улице Вршачке у Старчеву.

Опис предмета јавне набавке: радови – ознака из општег речника набавке:
45233139-радови на одржавању аутопутева.

Природа радова:
– извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Обим радова:
-у складу са предмером радова у складу са предмером радова.

Место извођења радова: улица Вршачка у Старчеву.

Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 42, Грана 42.1, Група 42.11. Изградња путева и аутопутева.