ЈН А129/2015-РАДОВИ-Инвестиционо одржавање пословног простора у улици Краљевића Марка бр. 18 у Панчеву

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, Змај Јовина број 6 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У УЛИЦИ МАРКА КРАЉЕВИЋА БРОЈ 18 – НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 14.12.2015. у 11.00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 14.12.2015. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јовина број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача.