ЈН А14/2015 -УСЛУГЕ – Мобилна и фиксна телефонија, по партијама, за период јануар 2015. -31.05.2015. године

Предмет јавне набавке услуга је услуга мобилне и фиксне телефоније, по партијама, за период јануар 2015.-31.05.2015. године

Опис предмета јавне набавке: услуге – ознака из општег речника набавке:
64212000; 64210000;

Партија 1-Мобилна телефонија

Партија 2-Фиксна телефонија