ЈН А42/2015-РАДОВИ-Израда техничке документације и радови на синхронизацији семафорских уређаја у Панчеву, инжњњеринг

Предмет јавне набавке радова је израда пројектно-техничке документације за потребе синхронизације рада семафорских уређаја на територији града Панчева, са извођењем радова, по инжењеринг систему и систему „кључ у руке“.

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 10.09.2015. године у 11.00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 10.09.2015. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Дирекција за изградњу и уређење Панчева“ Панчево, ул. Змај Јовина број 6, уз присуство овлашћених представника понуђача.