ЈН Б1/2015-УСЛУГЕ-Одржавање уређаја беле технике за потребе ЈП "Дирекција" Панчево

Предмет јавне набавке услуга мале вредности је одржавање беле технике у пословним објектима ЈП „Дирекција“ Панчево у Змај Јовиној бр. 6 и Карађорђевој бр. 4 у Панчеву и у Дечијем одмаралишту на Дивчибарама, за планирани период од 01.01.2015. године до 31.05.2015. године.

Опис предмета јавне набавке: услуге одржавање – ознака из општег речника набавке – ОРН-50882000 услуге одржавања и поправки опреме за ресторане.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево, у року од 8 (осам) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, a најкасније до 23.12.2014. године у 11,00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се 23.12.2014. године у 11,30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јовина бр.6, Панчево