ЈН Б30/2014 – УСЛУГЕ – Одржавање рачунара

Одржавање рачунара

Oпис предмета јавне набавке: – услуге, ОРН-50322000 услуге одржавања персоналних рачунара.

Рок за подношење понуда је 18.09.2014. године до 13.00 часова.

Јавно отварање понуда ће се спровести дана 18.09.2014. године у 13.30 часова у просторијама ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина бр. 6