ЈН Б5/2016-УСЛУГЕ-Техничка контрола техничке документације саобраћајнице улице 7. Нове и ЦРепајског пута са инфраструктуром

Предмет јавне набавке је техничка контрола пројектно – техничке документације саобраћајница улица 7. Нове и дела Црепајског пута – са инфраструктуром.

Oпис предмета јавне набавке: 71300000 -Техничке услуге.

Понуђач је обавезан да понуду достави на адресу: ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јове Јовановића бр. 6, Панчево, у року од 10 (десет) дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, у затвореној коверти са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – TEХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТНО – ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦА УЛИЦА 7. НОВЕ И ДЕЛА ЦРЕПАЈСКОГ ПУТА – СА ИНФРАСТРУКТУРОМ – НЕ ОТВАРАТИ“, најкасније до 22. 02. 2016. године у 11.00 часова.

Јавно отварање понуда спровешће се на дан истека рока односно 22. 02. 2016. године у 11.30 часова у ЈП „Дирекција“, Змај Јове Јовановића бр.6, Панчево