14.) ЈН А2/2019 – Одржавање хигијене у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево

Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда – након спроведеног отвореног поступка у којем је једина пристигла понуда била неприхватљива.