16.) JН Б3/2019 – Ангажовање књиговодствене агенције за потребе Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева 4 и морају се налазити у затвореној коверти-омоту са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА МАЛЕ  ВРЕДНОСТИ –AНГАЖОВАЊЕ КЊИГОВОДСТВЕНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УРБАНИЗАМ“ ПАНЧЕВО,  РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА   – НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда је 8. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 08.03.2019. године у 11,00 часова, не рачунајући дан када је позив објављен.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 08.03.2019. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева 4.