40.) JН Б24/2018 – Одржавање фотокопир апарата за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево

ЈН Б24/2018 – Одржавање фотокопир апарата за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево.

Јавна набавка се спроводи ради закључења Оквирног споразума за период од дана закључења до 31.12.2020. године.

Понуде за ову јавну набавку се предају најкасније до 21.01.2019. године до 11.00 часова.

Поступак јавног отварања понуда спровешће се дана 21.01.2019. године у 11.30 часова у просторијама Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, канцеларија 107.