JН А105/2016-РАДОВИ-Постављање рампе за инвалиде у ЈП "Дирекција" Панчево-Змај Јове Јовановића 6

Предмет јавне набавке су радови – постављање рампе за инвалиде у ЈП „Дирекција“ – Змај Јове Јовановића 6.
Опис предмета јавне набавке – ознака из општег речника набавке: 45000000 – грађевински радови.
Природа радова:
– извођење радова по члану 5. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
Обим радова: радови на постављању рампе за инвалидна лица обухватају израду АБ темеља са темељним зидовима и лакоармираном бетонском косом плочом. Рукохвати се раде од челичних цеви у свему према стандардима за ту врсту помоћних објеката.
Место извођења радова: Панчево, ЈП „Дирекција“ Панчево Змај Јове Јовановића 6.
Ознака из класификације делатности: Сектор Ф, Област 41, Грана 41.2., Група 41.20.

Рок за подношење понуда 26.10.2016. године у 11.00 часова.

Јавно отварање понуда 26.10.2016. године у 11.30 часова.