JН А141/2015-РАДОВИ-Израда пројекта и замена опреме и инсталација у котларници ЈП "Дирекција" Панчево

Предмет јавне набавке радова је израда техничке документације и замена опреме и инсталација у котларници и објекту ЈП „Дирекција“ Панчево, Змај Јовина бр. 6, у циљу повећања енергетске ефикасности система.

Опис предмета јавне набавке: радови – ознака из општег речника набавке:
71320000 – Услуге техничког пројектовања и
45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама.

Обим радова:
-израда пројекта планираног стања објекта (котларнице и зграде) у Змај Јовиној бр. 6 у Панчеву, за потребе одржавања термомашинске опреме и инсталација и
-набавка опреме и извођење радова на замени исте, сервисирање опреме и санирање инсталација у котларници у Змај Јовиној бр. 6 и
-унапређење система одзраке на делу мреже централног грејања и замена радијаторске арматуре у објекту ЈП „Дирекција“ Панчево.