JН А98/2014 – УСЛУГЕ – Израда пројектно техничке документације за радове у Амбуланти "Центар" у Панчеву

Предмет јавне набавке је израда пројектно-техничке документације за радове доградње чекаонице, санитарних чворова и лифта за инвалиде са техничком контролом – Амбуланта „Центар“ Панчево.

Опис предмета јавне набавке: грађевинске услуге – ознака из општег речника набавке:
71200000 – Архитектонске и сродне услуге.