JН-Б25-2014-израда пројекта геодетског обележавања за потребе пројекта препарцелације за формирање парцеле планиране саобраћајнице у „Северној индустријској зони“.

РОК ИСТИЧЕ 23.05.2014 године