ЈН А11/2018 – Набавка горива за потребе ЈП „Урбанизам“ Панчево и Дечијег одмаралишта на Дивчибарама, по партијама

Понуде се могу достављати лично или путем поште на адресу Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево, Карађорђева број 4 и морају се налазити у затвореној коверти – омоту са назнаком:

„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРАНАБАВКА ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ ЈП „УРБАНИЗАМ” ПАНЧЕВО И ДЕЧИЈЕГ ОДМАРАЛИШТА НА ДИВЧИБАРАМА, ПО ПАРТИЈАМА НЕ ОТВАРАТИ“

Крајњи рок за достављање понуда је 30. дан од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, дана 24.10.2018. године у 11.00 часова.

Јавно отварање понуда ће се обавити на дан истека рока, дана 24.10.2018. године у 11,30 часова у Јавном предузећу „Урбанизам“ Панчево, ул. Карађорђева број 4, уз присуство овлашћених представника понуђача.