XI-13-404-152/2017– Дом културе „Младост“ Глогоњ – техничка контрола техничке документације израђене за потребе озакоњења објекта.