Информација о раду Службе за путеве

Служба за управљање и безбедност саобраћаја на улицама, општинским и некатегорисаним путевима (Служба за путеве)

Након окончања зимског одржавања путева на територији Града Панчева, приоритет је дат следећим активностима:

  • свакодневни обилазак путне мреже територије Града, од стране опходарске службе. Одржавање, постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације. Местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције (крпљење ударних рупа). Чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине.
  • местимично поправљање и обнављање коловозне конструкције, осталих елемената трупа пута, тротоара и пешачких стаза, паркинга и бициклистичких стаза,
  • чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса, уређење банкина,
  • насипање и равнање улица од несавременог коловоза из домена редовног одржавања несавременог коловоза и улица извршено је насипање каменим  агрегатом, струганим асфалтом, као и равњање попречног профила са транспортом материјала у постојећим улицама  у Панчеву, као и наставак  равњања попречног профила и насипање каменим агрегатом и струганим асфалтом – одржавањe несавремених улица и путева,
  • поступање по налогу надзора и инспекцијских служби,
  • непланиране хитне интервенције на саобраћајним површинама (радови по налозима и решењима инспекције, МУП-а, Одељења за саобраћај и других надлежних државних органа), чији су радови изведени у задатим роковима.