План детаљне регулације Индустријске зоне у Белој Цркви на раном јавном увиду

План детаљне регулације Индустријске зоне у насељу Бела Црква (у даљем тексту План) на раном јавном увиду

 

Рани јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од 22. јула 2019.  до  5. августа 2019.године, у згради Општине Бела Црква, ул. Милетићева број 2, у просторијама Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове сваког радног дана  од 9 до 14 часова.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  раног јавног увида, на званичној  интернет страници Општинског сајта www.belacrkva.rs .

Информације о предложеним решењима и циљевима Плана, заинтересованим лицима, даваће службена лица Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  у згради Општинске управе Бела Црква, ул. Милетићева 2, канцеларија бр. 40, телефон (013) 851 224, локал 13.

Рани јавни увид  се организује у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и могућим решењима за урбану обнову, као и ефектима планирања.

У току раног јавног увида прибављају се услови и други значајни подаци за израду планског документа, од органа, посебних организација, ималаца јавних овлашћења и других институција, који су дужни да по захтеву носиоца израде планског документа доставе услове и све расположиве податке у току трајања раног јавног увида, а најдуже у року од 15 дана од пријема захтева.

Све примедбе и сугестије, у току раног јавног увида,  које могу утицати на планирана решења могу се у писаној форми доставити Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Општине Бела Црква ул. Милетићева број 2, најкасније до 5. августа 2019. године.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Водећи планер – Душица Черницин, дипл. инж. арх.