План за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада НИС “Рафинерија нафте Панчево“ – на раном јавном увиду

План детаљне регулације за изградњу складишта за привремено одлагање опасног отпада на делу катастарске парцеле број 3576, Катастарска општина  Војловица, у оквиру комплекса Нафтна индустрија Србије – “Рафинерија нафте Панчево“ у Панчеву, је израдило Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево

Рани јавни увид наведеног Плана, одржаће се у трајању од 15 дана и то почев од петка, 29. новембра 2019. године. Плански документ, биће изложен на рани јавни увид, у згради Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I број 2-4, 26000 Панчево, у холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 10:00 до 13:00 часова. Све информације у вези са огласом могу се добити  путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у трајању  раног јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

http://www.pancevo.rs/javne-rasprave/

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе у току  трајања раног јавног увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове, путем писарнице Градске управе града Панчева, Трг краља Петра I, број 2-4, 26000 Панчево.  Евидентиране примедбе и сугестије, могу утицати на планска решења.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево, a одговорни планер је Ђурица Доловачки, дипломирани просторни планер