Планови за Караулу и Скробару у Панчеву на поновном јавном увиду

Нацрт Изменa и допунa Плана генералне регулације – Целина 4а – Караула са Јабучким путем и 4б – Скробара, у насељеном месту Панчево, на поновном јавном увиду

Секретаријат за  урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне послове и саобраћај, Градске управе града Панчева, излаже на поновни јавни увид Нацрт Изменe и допунe Плана генералне регулације-Целина 4а-Караула са Јабучким путем и 4б-Скробара у насељеном месту Панчево (у даљем тексту План).

 Поновни јавни увид Плана, трајаће 30 дана и то почев од 24. септембра 2021. године.

Наведени плански документи, биће изложени на  јавни увид, у згради Градске  управе града Панчева, Трг краља Петра I бр.2-4, 26000 Панчево, у  холу на шестом спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана од 08:30 до 11:30 часова. Све информације у вези са планским документима могу се добити путем телефона (013) 353-304.

План ће бити доступан јавности и у дигиталном облику, у току трајањa  јавног увида, на званичној  интернет страници града Панчева.

Град Панчево – јавне расправе

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети  примедбе  у  току  трајања   јавног  увида, искључиво у писаном облику, Градској управи града Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено – комуналне послове, путем писарнице Градске управе  града Панчева, Трг краља Петра I, бр.2-4, 26000 Панчево.

Евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског докумената биће организована дана 11. октобра 2021. године у 14 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Јавна седнице Комисије за планове биће одржана 2. новембра 2021. године, са почетком у 13 часова, у Малој сали зграде Градске управе града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одржавања јавне седнице Комисије за планове, Град Панчево ће огласити нови термин и место одржавања седнице Комисије.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Одговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл.инж.арх.