Усвојене измене плана Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом

Усвојене „Измене и допуне Плана генералне регулације Целина 2 – Стрелиште са хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево“

Плански документ је усвојен на седници Скупштине града Панчева одржаној 4. марта 2020. године.  План је објављен у “Службеном листу града Панчева“ број 07/20.

http://www.pancevo.rs/dokumenta/sluzbeni-list/

Обрађивач плана је Јавно предузеће „Урбанизам“ Панчево.

Oдговорни урбаниста: Душица Черницин, дипл. инж. архитектуре