Усвојен План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у Панчеву

На седници Скупштине града Панчева, одржаној дана 12. јула 2019. године донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево.

Укупна површина обухвата Плана износи 2hа 6а.

Саставни део ове Одлуке је План детаљне регулације дела блока 113 (Котеж 1) у насељеном месту Панчево, израђен од стране Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Панчева“.