Израда идејног решења за Цикло-мотел на СРЦ „Стрелиште“

Израда техничке документације за потребе изградње Цикло-мотела на СРЦ „Стрелиште“.Израда пројекта геодетског обележавања за формирање парцеле јавне намене спортског комплекса на Стрелишту и израда катастарско-топографског плана новоформирне парцеле за потребе израде урбанистичког пројекта.