Поступак за странке о постављању привремених монтажних и покретних објеката на јавним површинама, и о привременом закупу јавних површина

Потребно је:

1. Попуњен захтев

2. Фотокопија решења о регистрацији фирме

3. Фотокопија ПИБ броја

4. Депо картон фотокопија

5. Технички цтреж или пројекат (у зависности од објекта) у два примерка  Након прибављања документације странка предаје захтев у канцеларију бр.406 или 301.

– У зависности од врсте захтева уплаћује се авансна уплата
– Стручна служба ЈП “Дирекције” излази на терен и у зависности од просторно-саобраћајних   могућности, одређује микро локацију објекта  Ако постоје просторно-саобраћајне могућности
– Склапа се уговор са странком
– Странки се уручује решење о привременом закупу са ценом годишњег закупа, и техничка   информација о детаљима постављања привремено монтажног објекта