Генерални урбанистички план Панчева

Повод за израду Генералног урбанистичког плана Панчева је био неопходност усаглашавања Генералног плана Панчева са новим Законом о планирању и изградњи. ГУП, као стратешки развојни план, представља основу за израду планова генералне регулације на целокупној територији града како би се градитељска активност на овом простору усмерила према постизању усклађености појединачних, групних и општих друштвених интереса. Нови ГУП у односу на Генерални план доноси следеће измене: измењена је граница обухвата Плана, предвиђено је кориговање саобраћајних коридора, промењена је локација појединих електроенергетских објеката, изградња нове мреже и објеката телекомуникације, изградња нових и премештање постојећих инфраструктурних објеката који се односе на термоенергетику.

(«Службени лист града Панчева» бр. 23/2012)