План генералне регулације Целина 1 шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације Целина 1 се обухваћени простор први пут целовито сагледава и обрађује, дефинише се развој његових подцелина афирмацијом сопствених специфичности, али и кроз узајамни утицај/корелацију са осталим подцелинама, просторним целина и градом, као целином, у складу са поставкама ГУП Панчева. Предметни простор својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје града Панчева у коме се налазе историјско језгро, као главни градски центар, најважнији објекти културе, управе, администрације, образовања, здравства, саобраћаја, као и најатрактивније јавне површине.

(«Службени лист града Панчева» бр. 19/2012)
(«Службени лист града Панчева» бр. 20/2014)