План генералне регулације Целина 6 – подцелина 6а – Баваништански пут, подцелина 6б – Стари Тамиш и подцелина 6ц – Нова депонија у насељеном месту Панчево

У Плану генералне регулације Целина 6 постоје три подцелине: Подцелина 6а се налази у источном делу Панчева, надовезује се на Целине 2 и 3 и пружа се дуж пута Панчево – Бавниште (државни пут првог реда М-24), а Подцелине 6б и 6ц, као енклаве, се простиру ван границе градског грађевинског земљишта, даље према истоку у односу на Панчево и Подцелину 6а. Подецелина 6а обухвата по једну тзв. дуж са обе стране пута Панчево – Баваниште. Пре више деценија је то било чисто пољопривредно земљиште изван зоне ГУП-а, са мењим бројем стамбених и пословнихх објеката, да би потом дошло до нагле изградње објеката (према начелу спонтано насталихх насеља на улазним правцима у град) по целој дубини прве дужи. Ту се налазии и неколико већих комплекса. Подцелина 6б, кроз коју пролази пут Панчево – Долово (општински пут), обухвата насеље Стари Тамиш, настало 1980. године, када је ПИК Тамиш за своје запослене подигао стамбене објекте. У Подцелини 6ц је локација намењена за одлагање отпада и зона заштитног зеленила.

(«Службени лист града Панчева» бр. 19/2013)