План генералне регулације целина 7 Лука Дунав, "Green field" 2, Стара Утва и Стаклара у насељеном месту Панчево

Планом генералне регулације целина 7 утврђује се намена земљишта, правила уређења и грађења, правци и коридори за саобраћајну, енергетску, водопривредну, комуналну и другу инфраструктуру и настоји се да се оствари више циљева: дефинисање јавног интереса (површина јавне намене), одређивање градског грађевинског земљишта и његово рационалније коришћење, побољшање нивоа инфраструктурне опремљености, провера постојећих капацитета изградње и подизање нивоа стандарда становања и пословања и др.

(«Службени лист града Панчева» бр 32 /2014)