План детаљне регулације за еко-индустријски комплекс "Green field 2" – зона између насеља Топола и Луке "Дунав" у Панчеву

Циљ израде Плана детаљне регулације за Еко-индустријски комплекс „Green field“ 2, зона између насеља Топола и „Луке Дунав“ у Панчеву је обезбеђивање планске регулативе за изградњу нових индустријских садржаја у овом делу града јер предметна локација има велике могућности за развој „Green field“ зоне, односно за изградњу привредних/индустријских објеката који задовољавају критеријуме заштите животне средине. И ова нова привредна зона треба да буде конституисана, као еко-индустријска зона, јер се наслања на изграђене погоне петрохемијског комплекса који угрожавају животну средину.

(«Службени лист града Панчева» бр. 30/2011)