План детаљне регулације насеља "Тесла" Панчево

Планом детаљне регулације насеља „Тесла“ Панчево се изналазе просторне резерве земљишта у оквиру постојећег грађевинског реона Панчева – насеља Тесла за потребе изградње нових стамбених и стамбено-пословних капацитета на новим локацијама у овом насељу. Предвиђено је да централне функције остану на постојећим локацијама, као и зона индустријског комплекса. Становање би и даље представљало преовлађујућу намену и биће задржано на свим садашњим површинама. Пошто се на предметном подручју појавио одређени број простора са пословањем, услугама и сл, зоне становања (индивидуалног и вишепородичног)и зона централних садржаја су дефинисане, као зоне становања са пословањем. Тиме се отварају могућности за развој садржаја који су потребни насељу, уз обавезу да буду компатибилни становању.

Измене Плана су начињене у његовом текстуалном делу, као и на одговарајућим графичким прилозима, а састоје се у пружању могућности изградње подужних паркинг места у профилу улице Милке Марковић попречни профил 2 – 2), према просторном капацитету овог профила, дефинисаног регулационим линијама улице.

(«Службени лист града Панчева» бр. 12/2011)
(«Службени лист града Панчева» бр. 34/2014)