План детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

План детаљне регулације подручја „Мали Рит“ у Панчеву

(«Службени лист града Панчева» бр. 15/2012)