Измена плана генералне регулације за насељено место Качарево

У оквиру елабората измена ПГР за насељено место Качарево, извршене су измене у текстуалном делу као и измене на одговарајућим графичким прилозима у складу са разлозима који су дефинисани одлуком о измени плана. Циљ измене плана је промена намене грађевинског земљишта остале намене у грађевинско земљиште јавне намене а односи се на катастарске парцеле број 3340, 5446/2, 5455/1, 5454 и 5455/2, све К. О. Качарево. Оваквом променом намене, односно статуса земљишта по питању власништва, ствара се плански основ за изградњу и уређење овог простора, што ће се финансирати из јавних средстава.

 

(Службени лист града Панчева број 15/2016)