Измена плана за Технолошки парк у Вршцу – Блок 82

Изменa Плана детаљне регулације блока 82 (Технолошки парк) у Вршцу

Повод за израду Измена и допуна Плана детаљне регулације дела блока 82 (Технолошки парк) у Вршцу (у даљем тексту: Измене и допуне Плана) је Одлука Скупштине Града Вршца о изради Измена и допуна предметног плана („Службени лист Града Вршца“ бр. 16/2020).

Предмет Измена и допуна Плана је усаглашавање важеће планске документације са променама које су настале на терену и новим потребама Града. Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату Плана заснивају се на принципима рационалне организације и уређења простора и усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору.

Циљ израде Измена и допуна Плана је да се изврши усаглашавање важеће планске документације са променама које су настале на терену и формирање грађевинских парцела у складу са новим потребама Града, што ће омогућити боље просторно уређење, комунално опремање и рационалније искоришћење предметног простора. Једна од основних тема ових измена и допуна је да се, према новим захтевима Града, укида планирани продужетак железничког колосека који је основним планом требао да добије свој наставак по југоисточном ободу зоне технолошког парка а паралелно са постојећом трасом железничке пруге Вршац-Београд. Иако је овим изменама и допунама обухваћен само део овог планираног колосека, он се укида целом својом дужином, с обзиром да без овог дела његове трасе, ни наставак не може бити у функцији.

Такође, према новим потребама, зоне унутар блокова нису више подељене на модуле

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа