Измене Плана за Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву – Целина 2

Измене и допуне Плана генералне регулације Ц2 – Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у Панчеву

(Службени лист  Града Панчева број 7/2020)

Изради Плана се приступило на основу Одлуке о изменама и допунама плана генералне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Сл. Лист града Панчева бр.16/2019), Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19- др.закон и 9/20) и Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената посторног и урбанистичког планирања („Сл. гласник РС“ бр. 32/2019).

У складу са чланом 11 Одлуке о изменама и допунама плана генераалне регулације Стрелиште са Хиподромом и Војловица са Тополом у насељеном месту Панчево (Сл. Лист града Панчева бр.16/2019) примењен је скраћени поступак измена и допуна планског документа. Обзиром да се ради о изменама и допунама плана ради изградње објеката јавне намене а које представљају мање измене и допуне планског документа, израђен је елаборат нацрта плана без спровођења раног јавног увида.

Разлог за израду Измена и допуна плана је ставрање планског основа и издавање дозвола иизградњу православног Храма у оквиру блока 210 у складу са Законом о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/09-исправка, 64/2010 – одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018, 31/19, 37/19- др.закон и 9/20).

Нова планска документација треба да послужи као основа за израду техничке документацијеза изградњу и уређење простора у циљу бољег коришћeња подручја. Просторно-планскарешења су усклађена са прописима који посредно и непосредно регулишу ову област.У току израде Плана изузетно нису прибављени нови услови и мишљења надлежних органаи организација у односу на прибављену документацију важећег планског документа збогминималних измена плана. Исти ће бити прибављени у току израде пројектне документацијеодносно за потребе израде урбанистичког пројекта за предметни простор што се Изменама идопунама плана задржава као планска обавеза.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Панчево – Службени лист Града Панчева – усвојена верзија планског документа