Измене просторног плана Вршца

Измене Просторног плана општине Вршац

На основу Одлуке Скупштине Града Вршца  о изради Измене Просторног плана општине Вршац („Службени лист града Вршца“, бр. 16/2015 и 1/2016) и у складу са одредбама Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), израђен је овај предлог Нацрта за потребе спровођења процедуре јавно  увида у плански документ.

Измене Плана се односе на катастарску парцелу број 6365 КО Шушара, која се налази у Банатској улици у Шушари. Просторним планом општине Вршац („Службени лист општине Вршац“, бр. 16/2015 и 1/2016) на оредметној парцели је планирана јавна намена – дом културе.

Циљ израде измене Плана је промена намене из јавног у остало земљиште дела парцеле број 6365 у површини од оквирно 8 ари, како би се створили услови за изградњу православног храма на описаном делу, а у складу са закључком Градског већа бр. 06.2-2/2019-III-01 од 22.02.2019. године.

Обрађивач плана је Јавно предузеће „УРБАНИЗАМ“ Панчево.

Град Вршац – Службени лист Града Вршца – усвојена верзија планског документа