План генералне регулације за насељено место Иваново

Простор који је предмет ПГР за насељено место Иваново, својим обухватом, садржајима, наменом, културно-историјским и градитељским наслеђем представља значајно подручје насељеног места Иваново. Обухват плана износи 131 hа 70 а. Како је реч о подручју Иванова који представља у највећој мери већ формиране/завршене урбанистичке целине, сва постојећа планска документација је разматрана, узета су у обзир планирана решења, ситуација на терену, садашње потребе и могућности и у овај план уграђено оно што је оправдано завршити у складу са започетим решењима, док је оно што је у међувремену превазиђено или је даље спровођење онемогућено (промена законске регулативе, власничких односа, затечен грађевински фонд на терену и сл) кориговано и прилагођено актуелној ситуацији, до је остало одбачено.

 

(Службени лист града Панчева број 35/2015)